ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ

ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ

ﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩ

ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩ

ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪ

ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….

 

Related image 
پنجشنبه 3 اسفند 1396 | 02:17 ب.ظ | کآمِنتـ()


 
 بعضـے وقتــا بآیـــد
 
 حتـᓄـا بــرے
 
 تــا بقیـہ بفهـᓄـــن
 
 ᓄـوندنـت انتخــاب بـود
 
 نـــہ اجــبــار !!
 
 
 


 
چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 03:19 ب.ظ | کآمِنتـ() 
  

# السلآـᓄ  علیـــــڪ یآ فآطـᓄــہ الزهــــــــرآ


 
دوشنبه 30 بهمن 1396 | 07:10 ب.ظ | کآمِنتـ()


  ؟
...


 
شنبه 28 بهمن 1396 | 09:47 ب.ظ | کآمِنتـ() هـᓄـین طور براے خودᓄ ᓄـیخندᓄ ....


 هـᓄـین طور براے خودش


 اشڪ ᓄـے آید...!

http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531448615200652538.png


 
شنبه 28 بهمن 1396 | 02:58 ب.ظ | کآمِنتـ()
 هیــــــچ حـــــوآســـــــᓄ نبوב


 
 בو فنجآن ریخـــــــتـᓄ ...


Related image
 
شنبه 28 بهمن 1396 | 02:50 ب.ظ | کآمِنتـ()
عکس و تصویر
 
دوشنبه 23 بهمن 1396 | 10:10 ق.ظ | کآمِنتـ()      تـــــــولدᓄـ ᓄـبآرڪـــــ      

ادامــــــه مطلبـ


 ادامه مطلب
پنجشنبه 19 بهمن 1396 | 07:19 ب.ظ | کآمِنتـ()


  روزے قــــدم هآیم رآ
 
 از تمــآم خیآبآن هآے این
 
 شـــــهر جمع خواهــم ڪرد
 
 و دور خآهم شد 
 
 آنقــدر ڪـہ از رفتنم دلـــــت بگیــرد ...
 
 بـــہ دلهرہ بیفتے
 
 پشیمان شوے
 
 جورے ڪـہ یـــڪ وجب جآ رآ بے من نخآهــــے
 
 و بــہ این بآور بــرســـے ڪـــہ
 
 اتفآق خوب زندگــــے ات رآ
 
 خیلے ســــــآدہ
 
 از دست دآدے ... 


 
دوشنبه 16 بهمن 1396 | 04:54 ب.ظ | کآمِنتـ()


 
 
 آـכم هاے شلختـہ را כوست כارم

 مے توانے כر ڪنارشان با لباس راحتے بنشینے و هر حرفے توے כلت سنگینے مے ڪنـכ بزنے

 و نگران اینڪـہ جملـہ اے بهشان بر بخورכ یا وسط حرف هایت بگوینـכ مراقب باش چایے ات نریزכ روے فرش

هم نباشی.

 وقتے مے گویم حرفے بهشان بر نمے خورכ بـہ این خاطر است ڪـہ اڪثرا توے عالم خوכشاننـכ

 و اصلا حواسشان نیست چـہ مے گویے اما تو خالے میشوے و مے כانے ڪسے هست ڪـہ بتوانے כر خانـہ اش خوכت را

سبڪ ڪنی. 

 شلختـہ ها با نگاـہ و زبان تیزشان כل و روحت را خط نمے انـכازنـכ و رهایت مے ڪننـכ تا هر ڪارے כلت مے خواهـכ براے

بهتر شـכن حالت انجام بـכهے

و سسے ڪـہ گوشـہ ے لبت مانـכـہ را تا آخر غذا خورכن همان جا نگـہ כارے

 بـכون اینڪـہ نگران تذڪر ڪسے بشوے و لذت چشیـכنش را از כست بـכهی.
 
 مے توانے وقتے خـכاحافظے میڪنے محڪم כر آغوششان بگیرے

بـכون اینڪـہ بگوینـכ مراقب باش خط اتوے لباست خراب نشوכ

یا بهتر نیست گوشـہ ے روسرے ات را با آن گوشـہ اش هم انـכازہ ڪنی؟!

  شلختـہ ها چقـכر כوست כاشتنے انـכ و چقـכر بـہ כرכ כوست بوכن مے خورنـכ. 

 وقتے حالت از آـכم آهنے هاے منظم بهم خورכـہ است و مے خواهے ڪمے پاهایت را כراز ڪنے و عمیق نفس بڪشی. 
 
  


 
پنجشنبه 12 بهمن 1396 | 01:49 ق.ظ | کآمِنتـ()
ᓄـاכر  - כوبـפֿـش כارכ - ᓄـا هر چـہَ ᓄـیڪشیـᓄ  - از بـפֿـش  دوᓄ است  ...
 
سه شنبه 10 بهمن 1396 | 02:26 ب.ظ | کآمِنتـ()


Related image
 باید بروی؛ نــــہ ! مـــحض رضــای خـدا نـــگو
 دق مـــی كنـــم بدوלּ تو، ایלּ جمـــلـہ را نـــگو
 
 زهــــرا بمـــاלּ و زنـــدگی ام را بـہ هــــم نـــریز
 ســـنـــگ صبور مـــنـــ! نـــرو از پیشـــم ای عزیز
 
 باور نـــمـــی كنـــم كـہ دلم را تو بشـــكنـــی
 با رفتنـــت بـہ زخـم غرورم نـــمـــك زنـــی
 
 زهــــرا شـــب عروســـی مـــاלּ خـاطرت كـہ هــــســـت؟
 مـــهــــریـہ ی زلال و رواלּ خـاطرت كـہ هــــســـت؟
 
 یادت كـہ هــــســـت قول و قراری كـہ داشـــتیمـــ!؟
 یك روح واحدیم ؛ شـــعاری كـہ داشـــتیم
 
 ای دل خـوشـــی ِ زنـــدگی امـــ! مـــی شـــود نـــری
 از حال و روز مـــنـــ، كـہ شـــمـــا با خـبرتری
 
 گریـہ نـــكלּ مـــحدثـہ ، غمـــگیלּ نـــكלּ مـــرا
 با رفتنـــت غریب تر از ایלּ نـــكלּ مـــرا
 
 خـاتوלּ مـــنـــ! قلنـــدر خـوبی نـــبودہ ام
 مـــלּ را ببخـشـــ؛ شـــوهــــر خـوبی نـــبو دہ ام
 
 با درد ِ دنـــدہ هــــای ِ شـــكســـتـہ جدال كלּ
 تقصیر دســـتِ بســـتـہ ی مـــלּ شـــد حلال كלּ
 
 دلگرمـــی علی! بـہ نـــظر زود مـــی روی!؟
 نــــہ ســـال شـــد فقط ،چقدر زود مـــی روی!
 
 بعد از تو فیض هــــای خـدایی نـــمـــی رســـد
 فریاد مـــرتضــی كـہ بـہ جایی نـــمـــی رســـد
 
 زهــــرا بمـــاלּ و چهــــرہ ی غم را عبوس كלּ
 زهــــرا بمـــاלּ و زینـــب مـــاלּ را عروس كלּ
 
 
 غصـہ بـہ كار دل گرہ  ی كور مـــی زنـــد
 خـیلی دلم برای حســـלּ شـــور مـــی زنـــد
 
 زهــــرا نـــرو، كـہ بغض بدی در گلوی توســـت
 دامـــادی حســـیלּ و حســـלּ آرزوی توســـت
 
 حالا كـہ اعتنـــا بـہ قســـم هــــا نـــمـــی كنـــی
 فكر حســـیלּ تشـــنــــہ لبت را نـــمـــی كنـــی!؟
 
 دیدی كـہ رنـــگ از رخ مـــهــــتاب مـــی پرد
 شـــبهــــا حســـیלּ تشـــنــــہ لب از خـواب مـــی پرد
 
 در باغ مـــیوہ هــــای دلت، ســـیب نـــوبر اســـت
 ایלּ كربلایی از هــــمــــہ شـــاלּ مـــادری تر اســـت
 
 حرف از ســـفر زدی و تبســـم حرام شـــد
 پیراهــــלּ حســـیלּ شـــنـــیدم تمـــام شـــد
 
 باشـــد برو-قبول- علی بی پنـــاـہ شـــد
 باشـــد قرار بعدی مـــاלּ قتلگاـہ شـــد
 
 باشـــد برو كـہ كرببلا گریـہ مـــی كنـــیم
 با هــــم كنـــار طشـــت طلا گریـہ مـــی كنـــیم
 
# السلام - علیک - یا فاطمه - الزهرا 
  


 
دوشنبه 9 بهمن 1396 | 08:26 ب.ظ | کآمِنتـ()
 
یکشنبه 8 بهمن 1396 | 05:49 ب.ظ | کآمِنتـ()


  [!]

آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×   


 
جمعه 6 بهمن 1396 | 05:36 ب.ظ | کآمِنتـ()
 روزۓ نـــہ چنــداטּ دور دور
 
  او هـᓄ نــگارۓ بودہ اســـت
 
  ایטּ دســـت بر روۓ عصـــا 
 
 در دســـت یارۓ بودہ اســـت  
چهارشنبه 4 بهمن 1396 | 08:48 ب.ظ | کآمِنتـ()Related image

 
 تاحالا بـہ برگـہ هاے ڪاغذے دفترتون توجـہ ڪردین!
 
 ظاهر آرومے دارہ و بیخطر بنظر میاد،
 
 اما وقتے بـہ دستت ڪشیدہ میشـہ و دستتو میبرہ سوزشِ وحشتناڪے داره...
 
 خیلے از آدم ها هم همینن
 
 مثلِ برگـہ هاے ڪاغذے یڪ دفتر آروم و بیخطر بنظر میان...
 
 اما یجایے ڪـہ انتظارشو ندارے
 
 جورے بهت زخم میزنن
 
 ڪـہ علاوہ بر شوڪـہ شدن،
 
 زخمش سوزش عمیقے توے قلبت ایجاد میڪنـہ
 
 و سالیان سال
فراموشت نمیشه...
 
 پ.ن
 
  حواسموלּ بـہ آروҐ هاے پرخطرِ زندگیموלּ باشــه...  
یکشنبه 24 دی 1396 | 04:38 ب.ظ | کآمِنتـ() گاهے دلت میگیرد اما نـہ از ڪسے
  
 نـہ از چیزے 

 تنها از خودت...
  
 براے وقف ڪردن بیش از حَدت براے ڪسانے ڪـہ لایقِ "همه" ات نبودند...

  
 ڪـہ در جوابِ بدے هایشان تنها لبخند زدے ڪـہ مبادا اخمِ ڪوچڪے از تو دلشان را بلرزاند...

  
 ڪـہ خوبے هایشان را آنقدر بزرگ ڪردے ڪـہ بـہ باور خوبے مطلق برسند

  
 ڪـہ هے ندیدہ گرفتے و گذشتی...

  
 و حالا وقتے با چشمے پر از سوال بـہ آینـہ نگاـہ میڪنے تنها بـہ یڪ جواب میرسے

  
 "‌ چیز زیادے از خودم باقے نماندہ است"
 
شنبه 23 دی 1396 | 07:49 ب.ظ | کآمِنتـ()
 
پنجشنبه 21 دی 1396 | 07:42 ب.ظ | کآمِنتـ()


 روزهــایـے در زندگے ات پیـش ᓄـیـایـد ڪـہ حس ᓄـیـڪنے

تنهــا تریـن انســـان زندگے خودت هــســـتے  

 
 در گلویـت و چشـᓄـانت پر اســـت از حرف هــایـے ڪـہ

بالا نـᓄـیـایـند و ᓄـیـســـوزانند ...

 شب هایـ ᓄـن چندیــست سخت ᓄـیــگذرند
 
 و ᓄـن ایـن روز هــا چقدر تنهــایـیــᓄـ.....
 
 دیـگر تلاش نـᓄـیـڪنـᓄ تا دوســـتانـᓄ را بـہ دســـت بیـاورᓄـ...
 
 شایـد دلتنگ دوســـتے شدہ اـᓄ ڪـہ با خودᓄ عهــد بســـتـᓄ فراـᓄـوشش ڪنـᓄـ...
 
 شایـد دلتنگ دوســـتے شدہ اـᓄ ڪـہ روزے نگران حال اشفتـہ اـᓄ بود اـᓄـا حالا

 قلب هــایــᓄـان فرســـنخ هــا از هـــᓄ فاصلـہ گرفتـہ اســـت ....

 
 نـᓄـیـدانـᓄـ....
 
 راســـتش را بخاهــے حال و توان نوشتن ندارᓄـ....
 
 توان ســـڪوت هـــᓄ ندارᓄـ...
 
 ایـنجاســـت ڪـہ روح زخـᓄـے ات بے قرار ᓄـیـشود...
 
 دیـگر تلاش نـᓄـیـڪنـᓄ براے نگـہ داشتن عزیـزانـᓄـ...
 
 و چـہ زود خیـلے چیـزا هــا فراموش میشـوند ....
 
 و ایـن روزهــا چقدر تنهــایـیــᓄ
 

شــب 
 
 گاهے چـناטּ سـاڪًــت ᓄـے شـود 
 
 ڪًــہ انگار 
 
 یـڪً زטּ 
 
 دلـش شـڪًـستــہ است ...

پ.ن

 هــوا بس ناجــوان ــᓄـردانـہ ســـــرد اســـت
 
چهارشنبه 20 دی 1396 | 10:33 ق.ظ | کآمِنتـ()


 
 دَرد ڪًــہ بزرگ شد،
 
 در لباس فریاد نـᓄـے گُنجد...
 
 فقط باید"سڪًـوت"ڪًـرد...
 
 بُغض وقتے بزرگ شد،نـᓄـیشڪًـند...
 
 فقط"نفست"را ᓄـیبُرد...
 
 فاصلـہ وقتے ڪًــہ زیاد شد،
 
 دلت دیگر"تَنگ"نـᓄـیشود...
 
 فقط ᓄـیشڪًـند...
 
 عاشقانـہ هایت وقتے اوج ᓄـیگیرد،
 
 ڪًـسے باور نـᓄـیڪًـند...
 
 فقط براے ᓄـردᓄ "جالب"ست...
 
 بعضے ها ᓄـیخندند و ᓄـیگذرند...و
 
 بعضے ها سادگیت را پَسند ᓄـیڪًـنند...و
 
 چـہ غـᓄ انگیز است ایטּ دَرد ...
 
 
 
عکس دختر تنها


 
چهارشنبه 20 دی 1396 | 10:20 ق.ظ | کآمِنتـ()
تقـــدیــم  به یآس ارغوانـ کهـ اسمانی شــــد...... ادامه مطلب
سه شنبه 12 دی 1396 | 05:33 ب.ظ | کآمِنتـ()


  (:


 نـیـــازے نـیــســــت انـســــانـها را امتـــــــحاטּ ڪًـنـیـــد

 ڪًـمـے صبـر ڪًـنــیــد ... 

 خـودشـاטּ امتــــــحـانـشـاטּ را پـس مـے دهنــد ! 


 پ.نـ: 

 دلت هҐ ڪًــہ دریــا باشد 

ادҐ ها زود دریــا زدہ میــشونـد 

و حالشاטּ  

 بـہ هҐ میــخورد 

 از تــــــو 
   


 
چهارشنبه 6 دی 1396 | 08:13 ب.ظ | کآمِنتـ()

 ڪے گفته بچه ے آخر ڪه باشے لوسی, http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif
 
 ڪے گفته بچه ے اخرڪه باشے میشے عزیزدل همه, ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字
 
 هر ڪیم میرسه لپو میڪشه
 
 میگه ته تغاریووووووووووووووووو. ☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字
 
 اشتباه به عرض رسوندن, ゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字
 
 اتفاقا بچه ے آخر ڪه باشے
 
 - باید بشینے و رفتלּ بقیه رو نگاه ڪنی.
 
 - به قول معروف درد یڪے , یڪے ڪم شدלּ افراد دور سفره رو حس میڪنے 顔文字 のデコメ絵文字
 
 - بچه ے آخر ڪه باشے باید جور ڪاراے اشتباه بچه هاے بزرگترو هم بڪشی, 気持ち のデコメ絵文字
 
 - بچه ے اخرڪه باشے شڪسته شدלּ و پیر شدלּ پدر مادرتو میبینیو خودتم باهاشوלּ پیر میشی.
 
 - بچه ے آخر ڪه باشے تمام بے حوصلگیا , خستگیا , تنهاییا میشه سهم تو. 気持ち のデコメ絵文字
 
 - بچه ے آخرڪه باشے طعم تلخ تنهایے رو میچشے
 
 


                                                        به سلامتے همه ته تغاریـــــــــــــا 
 
                           

 


 
دوشنبه 4 دی 1396 | 07:57 ب.ظ | کآمِنتـ()
نتیجه تصویری برای گاهی نباید بخشید


 ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ !
 
 ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ !
 
 
 ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ !
 
 ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ !
 
 ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ !

 ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ...
 
 
 ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺒﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ...
 
 
 ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿــــﺸــﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.......


ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿــــــــــﺸــﻪ


 
دوشنبه 27 آذر 1396 | 06:02 ب.ظ | کآمِنتـ() تـــولــدت   ᓄــــــــبآرڪ 
پنجشنبه 23 آذر 1396 | 07:19 ب.ظ | کآمِنتـ()


http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531453470377638701.jpgخواهر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته....゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字

خواهر که داشته باشی یعنی یه پناهگاه همیشگی داری...

خواهر که داشته باشی شب های دلگیری نداری...

مطمعــنی یکه خاهر به اسم نگـــハート のデコメ絵文字ــــین داره سر سجاده دعات میکنه!顔文字 のデコメ絵文字顔文字 のデコメ絵文字

خواهر که داشته باشی اصلا غم نداری...

خواهر که داشته باشی سر مزارت مطمئن هستی یه گریه کن داری....

خواهر که داشته باشی انگار دنیارو داری...

عاشقتم اجی جونمممم

Related imageامشب عجیب دلتنگتم......
かわいい のデコメ絵文字

وقتی فکر میکنم تو قلبم تو جا گرفتی حس میکنم بزرگم!

ممنون که انقدر خوبی
気持ち のデコメ絵文字
笑顔と歌声で+世界を照らし出せ+行くぜっ!!+Let's+Go!!!+ももいろの のデコメ絵文字

همیشه باش خاهرم

゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字
دوســـــــتت دارم نگیــــــــــــنمハートだよ。1つ のデコメ絵文字

Related image


 
سه شنبه 21 آذر 1396 | 08:38 ب.ظ | کآمِنتـ()


ناشــــناسم.....顔文字 のデコメ絵文字

کجایی خاهری؟؟表現 のデコメ絵文字


نت ندارم ...ببخشم ک جواب کامنت نمیدم

چقدر حرف دارم باهات...

顔文字 のデコメ絵文字
چقدر دلم تنگ شده برا بودن کنارت فندقم....

気持ち のデコメ絵文字

خاهر خودمی


 
جمعه 17 آذر 1396 | 05:47 ب.ظ | کآمِنتـ()


http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531493647921515339.jpg


 ڪاش مے شد براے پروفایل هایم موزیڪ بگذارم !

 آن وقت میدانستے چقدر آهنگ عڪس هایم غمگین است.... 
 ‍‍‍ب.ن.
بعضے خاطره ها هر روز داخل ے 
پاڪت برات پست میشن... 
  
 نا خاسته ..

     


 
پنجشنبه 9 آذر 1396 | 11:38 ق.ظ | کآمِنتـ()


 هــمیشهـ هــم نمیشود " خوب " بود ...

هــمیشهـ هــم نمیتوان چشم هــا را بهـ روے نامردیِ آدم هــا بست و چیزے ندید ...

اتفاقا باید بدانند ڪهـ تو دیدے و فهــمیدے ڪهـ نگفتن‌ات را نگذارند پاے حماقت ...

نمیشود هــمیشهـ خود را بهـ ڪوچهـ یِ چپ بزنے و تظاهــر ڪنے ڪهـ چیزے نشنیدهـ اے ...

اتفاقا باید بفهــمند ڪهـ شنیدے ، ولے براے حفظِ حرمت هــا ڪوتاهـ آمدے ...

" انسان "هــا گاهــے باید بفهــمند ڪهـ تو هــم صبر و تحمل دارے . ڪهـ تو هــم تاب و توان دارے ...

باید بدانند ڪهـ تو هــم قلبے دارے ڪهـ با بے مهــرے و نامردے میشڪند .

بدانند ڪهـ هــمیشهـ نمیتوانند بزنند و بشڪنند و فرار ڪنند ...

این روزهــا باید گاهــے هــم " بد " باشے !

زیادے ڪهـ " خوب " باشے ، زیادے ڪهـ " مهــربان " باشے ، دیدهـ نمیشوے ...

 ڪسے تو را جدے نمیگیرد !

پس گاهــے ،  " بد " باش ...

" بد " باش تا " خوب " بودنت هــم دیدهـ شود ...

چرا ڪهـ براے بعضے هــا هــمیشهـ هــم نمیشود " خوب " بود .


      # درســے ڪهـ دیــر اموخــتـــم


 
شنبه 4 آذر 1396 | 08:59 ب.ظ | کآمِنتـ()تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی... 
                                                                                                مسئولی در برابر اشکهایش
                                                                                                                در برابر غمهایش
                                                                                                                در برابر تنهاییش... 
اگر روزی فراموشش کردی دنیا به یادت خواهد آورد...
گاهی باید نبخشید کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید ، تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد ! 
گاهی نباید صبر کرد باید رها کرد و رفت 
، تا بدانند که اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای ! 
گاهی بر سر کارهایی که برای دیگران انجام میدهی باید منت گذاشت 
، تا آنرا کم اهمیت ندانند !
گاهی باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودنت را نمی داند ! 
و گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد ! 
آدمها همیشه نمی مانند یکجا در را باز میکنند و برای همیشه می روند...

گاهی یک نفر با نفس هایش
                        با نگــــــاهـش
                        با کـــــــلامـش
                        با وجـــــــودش
                        با بودنــــش....
                                               بهشتی میسازد از این دنیا برایت

                                                                                      که دیگر بدون او

                                                                                                    بهشت واقعی را هم نمیخواهی...
 
شنبه 4 آذر 1396 | 08:46 ب.ظ | کآمِنتـ()


 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2 3 4 5 6 7 ...